Õppekava

Õppekava

 

 

1. Üldsätted

 

1.1.Tallinna Lasteaia Sinilill õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel.

 

1.2 Tallinna Lasteaia Sinilill õppekava koostamisest ja arendamisest võtsid osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

 

1.3 Lasteaia Sinilill õppekavas esitatakse:

·        lasteasutuse liik ja eripära;

·        õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;

·        õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;

·        lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

·        lastearengu kaart (näidis)

·        koolivalmiduskaart (näidis)

·        erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

·        lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;

·        õppekava uuendamise ja täiendamise kord

 

2. Lasteasutuse liik ja eripära

 

2.1 Tallinna Lasteaed Sinilill on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.

2.2 Lasteaed Sinilill  on juhataja moodustanud sõime- ja lasteaiarühmad. Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed, nooremas rühmas on kolme- kuni viieaastased, keskmises rühmas on viie- kuni kuueaastased, vanemas rühmas on kuue- kuni seitsmeaastased lapsed.

2.3 Linnavalitsus on juhataja ettepanekul moodustanud tasandusrühma, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

2.4 Lasteaia Sinilill toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. Kõikidele lastele  tagatakse eesti keele õpe käesoleva õppekava alusel.

 

2.5 Tallinna Lasteaia Sinilill eripära

 1. Lasteaed on lülitunud  keelekümblusprogrammi.
 2. Lasteaias on eesti keele õpe alates 3-ndast eluaastast.
 3. Lasteaias on 2 tasandusrühma, töötab 3 logopeedi.
 4. Lasteaias pakutakse liiva- ja fütoteraapiat laste tervist edendavate vahenditena
 5. Lasteaias on ujula ja saun.
 6. Lasteaias võimaldatakse lastele tervistavaid protseduure: massaaž, ravivõimlemine, raviujumine.
 7. Talllina lasteaed Sinilill on tervist edendav lasteaed.
 8. Lasteaed osaleb MISA  projektides.
 9. Lasteaed osaleb MTÜ Lastekaitse Liidu projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“

 

 

 2.6 Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted

 

 1. lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 2. lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 3. lapse loovuse toetamine
 4. mängu kaudu õppimine
 5. humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 6. lapse arengut ja sotsialiseerumist  soodustava keskkonna loomine
 7. lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine
 8. üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 9. kodu ja lasteasutuse koostöö
 10. eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine

 

 

2.7 Õppe- ja kasvatustegevuse  sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti esitatakse seitsmes valdkonnas (edaspidi valdkond):

            1) mina ja keskkond;

            2) keel ja kõne;

            3) eesti keel kui teine keel;

            4) matemaatika;

            5) kunst;

            6) muusika;

            7) liikumine.