Põhimäärus

Tallinna Lasteaia Sinilill põhimäärus 


Väljaandja: Tallinna Linnavalitsus

Akti liik: määrus

Teksti liik: algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 30.03.2015

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT IV, 27.03.2015, 3


Tallinna Lasteaia Sinilill põhimäärus

Vastu võetud 18.03.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3ja Tallinna põhimääruse§ 52 lg 7 alusel.


1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Lasteasutusenimetus

Lasteasutuse nimetus on Tallinna Lasteaed Sinilill (edaspidi lasteasutus).

§ 2. Lasteasutuseasukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on Järveotsatee 49, 13520 Tallinn.

§ 3. Lasteasutuseliik ja haldusala

(1) Lasteasutus onlasteaed.

(2) Lasteasutus onTallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

(3) Lasteasutus juhinduboma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhatajakäskkirjadest ning

käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Pitsat jasümbol

Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusegapitsat ning oma sümbol.

§ 5. Põhimäärusekinnitamise ja muutmise kord

Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab TallinnaLinnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti

ettepanekul.


2. peatükk

STRUKTUUR. ÕPPE- JA

KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning eri- jasobitusrühmad.

§ 7. Õppekava

(1) Lasteasutuse õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab

koolieelselasteasutuse riiklikule õppekavale.

(2) Lasteasutuseõppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles onkirjeldatud lapse

arengu tulemused.

(3) Lasteasutusel on omategevus- ja päevakava.

§ 8. Lasteasutuselahtiolekuajad

(1) Lasteasutuselahtiolekuaja kinnitab haridusamet, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

(2) Suveperioodilühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse võiremondi tõttu.

Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnesteises teeninduspiirkonnas asuvas lasteasutuses.


3. peatükk

LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 9. Lapsed

(1) Laste lasteasutussevastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatudkorrast.

(2) Lastel on õigusvaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldustja vaimset

erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile jatoetusele alushariduse omandamisel.

§ 10. Vanemad

(1) Vanemal on õigus:

1) tuua lastlasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakavajärgides;

2) nõuda vajaliketingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka isekaasa nende

tingimuste kujunemisele;

3) tutvuda lasteasutuseõppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;

4) pöörduda kasvatamistja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, haridusametivõi

lasteasutuse üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.

(2) Vanem on kohustatud:

1) looma lapselesoodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;

2) kinni pidamalasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamisenõuetest;

3) teavitama õpetajatvõi lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;

4) katma lapse toidukuluja osaliselt muud kulud Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu)kehtestatud

määras ja korras.


4. peatükk

ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 11. Personal

(1) Lasteasutusetöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja jalasteasutuse majandamist

tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

(2) Lasteasutusepersonali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt haridus- jateadusministri kinnitatud

miinimumkoosseisust.

§ 12. Personaliõigused ja kohustused

(1) Pedagoogid loovadtingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusellugupidamisel

ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teistelasteasutuste töötajatega.

(2) Pedagoogid onkohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnaselavate,

lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- jakasvatusküsimustes.

(3) Personali ülesandedja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutusepõhimääruse,

töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega,mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate

riigi ja Tallinna õigusaktidega.

(4) Personal looblasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse terviseeest tema

lasteasutuses viibimise ajal.

(5) Personalil onkeelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

(6) Õpetajate,õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabaametikoha täitmiseks

korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korrakinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 13. Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudessotsiaalministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega

kehtestatud lastetervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapsetervisehäiretest vanemaid

ja lapse arsti. Tervishoiutöötaja koostabsotsiaalministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud

nõuetelevastava lasteasutuse päevakava, kontrollib laste toitlustamise vastavustsotsiaalministri määrusega

kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustabvanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.


5. peatükk

JUHTIMINE

§ 14. Direktor

(1) Lasteasutuse töödjuhib direktor, kelle kinnitab riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatudkorras ametisse ja

vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb

üles linnapea võitema volitatud ametiisik.

(2) Lasteasutusedirektori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtidalasteasutuse tegevust

koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

(3) Lasteasutusedirektor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

(4) Lasteasutusedirektor:

1) koostab ja esitabkooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti Tallinna õigusaktideskehtestatud

korras ja tähtpäevadel, jälgib pidevalt eelarve täitmist javajadusel esitab ametiasutusele ettepanekuid eelarve

muutmiseks;

2) kannab vastutustlasteasutuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbekakasutamise

ning eelarve täitmise eest;

3) korraldablasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ningvastutab selle

heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;

4) tegutseblasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes

ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.ajuhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid on sätestanud teisiti;

5) teeb tehinguidpõhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud kulude

piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise jalaekumise;

6) vastutablasteasutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide jainformatsiooni

õigeaegse edastamise eest;

7) kinnitablasteasutuse struktuuri ja töö tasustamise alused, määrab töötajate koosseisu;

8) korraldab konkursiõpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikutevaba

ametikoha täitmiseks;

9) kinnitab töötajateametijuhendid ning sõlmib, muudab või ütleb üles personali töölepingud;

10) annab oma pädevusepiires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

11) kehtestab lasteasutusesisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;

12) kinnitablasteasutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;

13) tagab haridusametiotsuste ja ülesannete täitmise;

14) moodustab ja komplekteeriblasteasutuse rühmad ning kehtestab nende tööaja;

15) teeb ettepanekusobitus- ja erirühmade moodustamiseks;

16) kinnitablasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekullasteasutuse õppekava,

kuulates ära hoolekogu arvamuse;

17) kontrollibpäevakavast, toitlustamis-, tervisedendus- ja tervisekaitsenõuetestkinnipidamist ning vastutab

nende täitmise eest;

18) kinnitab lapsetoidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;

19) tagab seaduste jamuude riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannetekoostamise ja

esitamise;

20) korraldablasteasutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele jaselgitustaotlustele vastamist ja

nende lahendamist;

21) täidab muidülesandeid.

(5) Lasteasutusedirektori äraolekul asendab teda haridusameti juhataja määratud isik.

(6) Lasteasutuse üldisttöökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, miskutsutakse

kokku vajadusel.

§ 15. Pedagoogilinenõukogu

Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse,mille ülesanne on plaanida, analüüsida ja

hinnata õppe- ja kasvatustegevustning teha direktorile, hoolekogule ja haridusametile ettepanekuid õppejakasvatustegevuse

parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16. Hoolekogu

(1) Lasteasutusesmoodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne onjälgida, et õppe- ja

kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ningteha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutusehoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja jalinnaosa

valitsuseesindaja.

(3) Õpetajate esindajavalib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

(4) Rühma vanemateesindaja valib rühma vanemate koosolek.

(5) Linnaosa esindajamäärab linnaosa vanem.

(6) Direktor esitabhoolekogu koosseisu haridusameti juhatajale kinnitamiseks kahe kuu jooksulõppeaasta

algusest arvates.

(7) Hoolekogu koosseisukinnitab haridusameti juhataja käskkirjaga.

(8) Hoolekogu koosseisuvolitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

(9) Hoolekogu:

1) kuulab ära direktoriaruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile jaharidusametile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja

eelarvevahenditeotstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile jaharidusametile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja(te)kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapsetoidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisiseaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(10) Hoolekogu valib omaliikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek,

mistoimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.


6. peatükk

FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 17. Vara

Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, sellevaldamine, kasutamine ja käsutamine toimub

linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 18. Eelarve

Haridusameti juhataja kinnitab lasteasutuse eelarve, lähtudeslinnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja

lasteasutuse ettepanekust.

§ 19. Rahalisedvahendid

(1) Lasteasutuse kuludkaetakse haridusameti juhataja kinnitatud eelarve alusel. Koolieelselasteasutuse seaduse

alusel katavad lasteasutuse majandamiskulud, personalitöötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud

osaliselt vanemad. Vanemakaetava osa määra kehtestab linnavolikogu.

(2) Lasteasutus võibsihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastuvõtta eraldisi ja

annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatudkorras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel

tuleb järgida annetajasoovi. Lasteasutuse direktor peab eraldisest ja annetusest teavitamaharidusametit.

(3) Lasteasutus hoiabkorras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarveslasteasutusele

ettenähtud vahendite piires.

(4) Lasteasutusel onõigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinnaõigusaktidega

sätestatud korras.

§ 20. Asjaajamine jaaruandlus

(1) Lasteasutus täidabkohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- jateadusministri

määrusega kehtestatud korras.

(2) Lasteasutuseraamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinnaõigusaktide kohaselt.

Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja Tallinnaõigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 21. Kontrolltegevuse üle

(1) Lasteasutusetegevust ja juhtimist kontrollib haridusamet.

(2) Lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- jaTeadusministeerium või

haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

(3) Teenistuslikkujärelevalvet lasteasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostablinnavalitsus.


7. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 22. Lasteasutuseümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Lasteasutusekorraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab haridusameti ettepanekullinnavolikogu

otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

(2) Lasteasutuseümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehaksearvestusega, et

sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi,maavanemat, lasteasutust ja vanemaid

(eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viiskuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse

lõpetamise tähtaega.

(3) Linnavalitsus onkohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:

1) lasteasutusel puudubkuue kuu jooksul koolitusluba;

2) linnavolikogu onvõtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunudebaotstarbekaks.

(4) Lasteasutusetegevuse lõpetamise korral tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkatalasteasutuse teenuse

kasutamist teises lasteasutuses.


8. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 23. Määrusekehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 määrus nr 59 „Tallinna Lasteaia Sinilillpõhimäärus" tunnistatakse

kehtetuks.


Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär