Töötasujuhend

TALLINNA LASTEAED SINILILL TÖÖTASUJUHEND


1.Üldsätted

1.1 Töötasujuhend on Tallinna Lasteaed Sinilill töötajate töötasu määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette töötasumäärad, samuti töötasu maksmise aeg ja viis ning muude lisatasude maksmise tingimused ja kord.
1.2 Töötasujuhend sätestab Tallinna Lasteaia Sinilill töötajate töötasustamise alused vastavalt
Töölepinguseadusele, Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 6 05.03.2009.a., Tallinna linnapea käskkirjale nr. PO-1/51 07.03.2014.a., THA juhataja KK 15.09.2014 nr 1-2/510, Tallinna Linnavolikogu määrusele 26.11.2015 nr 24
1.2 Töötasujuhendi koostamise korraldab direktor. Töötasujuhendi väljatöötamisele on kaasatud lasteaia hoolekogu. Töötasujuhendi kinnitab lasteaia direktor.

2. Töö tasustamine

2.1 Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud töötasumäär, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.
2.2 Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.
Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas ametijuhendis.
2.3 Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2013 määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg" nimetatud ametikohtadel lepitakse töötasu kokku, arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.
2.4 Kõrgharidusega pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele, atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära.
2.4.1 Keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi töötasu alammäär kuus on kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.
2.4.2 Pedagoogil, kes omandas tasemehariduse, toimub töötasumäära muutmine õppeasutuse diplomi ja avalduse esitamisele järgneval kalendripäeval
2.4.3 Pedagoogil, kes läbis atesteerimise ja kellele omistati atesteerimisel pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk, toimub töötasumäära muutmine atesteerimisele järgneval kalendripäeval
2.5 Lasteaia halduspersonali, spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasu määramisel lähtutakse ametikohale esitatavatest nõuetest, tööülesannete keerukusest, töötaja võimekusest ning vastutusest tööülesannete eest.
2.6 Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul, kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.


3. Lisatasu

3.1 Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest (sh ajutine asendamine) makstakse töötajale tööülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist ega töölepingust. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad lasteaia direktor ja töötaja kokku enne täiendavate tööülesannete täitmise algust.
3.2 Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab lasteaia direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendav tasu kokku kuus on kuni 50% töötaja töötasumäärast.
3.3 Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamisel rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu.


4. Preemia

4.1 Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse tööpanuse eest, lähtudes lasteaia eelarvelistest võimalustest, kooskõlas lasteaias kehtestatud töötajate tunnustamise tavaga. Preemia suuruse otsustab lasteaia direktor igal korral eraldi.
4.2 Preemiat ei maksta töötajale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.
4.3 Preemia maksmine kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.
4.4 Preemia makstakse välja asjaomasele tööperioodile järgneva kuu töötasu väljamaksmise kuupäeval.


5. Toetused

5.1 Töötajale võib maksta järgmisi toetusi:
5.1.1 lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) - kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast;
5.1.2 matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) kuni 70 % Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast;
5.1.3 toetus õnnetuse , varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses;KINNITATUD
Tallinna Lasteaed Sinilill
direktori 11. jaanuari 2016 käskkirjaga nr 1-1/ 1