Laste õigused

Kõigil lastel, sõltumata nahavärvist, emakeelest, usutunnistusest ning soost, on võrdsed õigused.

Lastel on lasteaias õigus:

- vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;

- eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;

- pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel