Lasteaia kodukord

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Lasteaed on avatud 7.00 - 18.00.
 • Laste vastuvõtt toimub kellast 7.00 - kuni 8.30. Hommikul ootame lapsevanemat koos lapsega rühma, kus ta annab lapse üle õpetajale või teda asendavale isikule. Hilinelapse tulekhäirib rühma töörežiimi jaraskendab kasvatustegevust.
 • Tervitage kohalolijaid ise ja sunnike ka oma last tervitada kohalolijaid, selleks et kasvatada lapsel viisakuse tunnet.
 • Hommikul, lasteaeda toomise ajal, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, et saata last rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva ( näit. halb uni, terviseprobleemid jne). See aitab paremini mõistalast.
 • Lapse puudumajäämisest teatab lapsevanem rühma õpetajale või administratsiooniletelefonil 659 4656.
 • Kui laps sööb hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda vähemalt 15 minutit enne õppe- ja kasvatustegevuse algust.
 • Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte ema või isa, tuleb sellest tingimata eelnevalt teavitada rühma õpetajat. Ilma etteteatamiseta võõrastele inimestele last ära anda on äärmiselt keelatud.
 • Kui last ei too lasteaeda ja lapsel ei käi järel ema või isa vaid keegi teine, palume vanematel tulla lasteaeda vähemalt kord nädalas vestlema rühma õpetajatega lapse tegemistest.
 • Õhtuti lapsega lasteaiast lahkudes palun jätke isiklikult rühmaõpetajaga hüvasti.
 • Kontaktandmete muutumise korral teavitage kohe rühmaõpetajaid.
 • Lugedes regulaarselt teateid infotahvlil, saate ülevaate lasteaias toimuvast.
 • Lapse jaoks on oluline, et võtaksite osa laste pidudest. Peopäeval tuleb lapsevanem vähemalt 20 minutit enne peo algust, et aidata last pidulikke riideid selga panna, ning soengut korda teha tüdrukutele.
 • Lasteaia territooriumile autoga sisemine on keelatud.
 • Suveaja jooksul õppe-ja kasvatustegevust viiakse üle õuesse. Seoses personali töögraafikute muutmisega, on lubatud erinevate vanuste rühmade liitumine. Töörežiim ja plaan on kinni pidetud.

Tasustamine

 • Toitlustamistasu sõimerühmas ühe päeva eest on 1,73 eurot, aiarühmas on 1,92 eurot.
 • Kohatasu on 57,34 eurot sõimerühmas ja 62,98 aiarühmas, kus laps kasutab ujulat. Pere madala sissetuleku juhul, lastevanematel on õigus taotleda sotsialameti. Taotluse vorm on kättesaadav lasteaia direktorilt.
 • Arve saab lapsevanem e-posti teel. Selle puudumise korral saab lapsevanem arve paberkandjal rühmaõpetajalt.
 • Palume arve tasumisel kinni pidada maksetähtaegadest.
 • Lasteaia direktoril on õigus last v'ljaarvata lassteaia nimekirjast 1 - kuu mittemaksmise korral.

Toitlustamine

 • Lasteaias on kolmekordne toitlustamine:

- hommikusöök

- lõuna

- oode

 • Lapse allergia korral teatab lapsevanem rühmaõpetajat. 

Riietus

 • Lapsel on olemas riietus, mis vastab aastaaegadele ja ilmastikutingimustele.
 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega, mis on kergelt sulgev ning kõik nööbid on olemas.
 • Teksade pikkus peab mugav olema, et lapsel oleks võimalus vabalt liikuda, joosta, mängida.
 • Sõltumatu aastaajast on õues vajalik peakate.
 • Külmal aastaajal lapsel on labakud käes, kindad võivad lapsel olla alles kui laps ise oskab neid kätte panna.
 • Vahetusriided on kotis või riidehoidjas kappi sees.
 • Spordiriided on erakotis lapse nimega.
 • Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.
 • Lapsel peavad sisevahetusjalatsid olema, eelistuseks on nahast tehtud jalatsid. Jalatsid on sobiva suurusega.
 • Õues viibimiseks palume tuua ilmale sobilikud, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega mänguriided. Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude olemasolu.
 • Jälgige, et lapse riietuskapis oleks kord.

Mänguasjad

 • Laps võib lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju vastavalt rühmas kehtestatud korrale. Need ei tohi kallid ning pisidetailidest tehtud olla.
 • Kui laps toob oma mänguasju lasteaeda, ta peab valmis olema neid jagada rühmakaaslastega.
 • Rühmaõpetaja ei vastuta lapse isiklike mänguasjade kadumise või katkiminemise eest.

Sünnipäevad 

 • Sünnipäeva tähistatakse rühmas. Lapsed õnnitlevad sünnipäevalast, laulavad sünnipäevalaulu, kingivad sünnipäevalapsele isetehtud kingitusi. 

Haigestumised 

 • Haiget last ei võta lasteaeda vastu.
 • Rühma õpetajal ei ole õigust iseseisvalt anda lapsele rohtusid.
 • Rohtu võtmise hädavajalikkuse juhul terve päeva läbi, toob lapsevanem vastavat tõendit, kus on selgelt märgitud rohtu doseerimine ning andmise kord.
 • Vaimalusel, köha- ja nohuga last jätakse kodus, et ta ei nakata teisi lapsi.
 • Juhul, kui laps haigestus lasteaias, õpetaja teatab sellest lapsevanemale.
 • Lapsevanem teavitab õpetajaid ja tervishoiutöötajat, kui laps vajab erihoolt
  või -tähelepanu. 

Koostöö

Lastevanematel on õigus:

 • Viia last lapsevanemale sobival ajal, mis ei sega rühmatöö- ja režiimi.
 • Nõuda lapse kasvatamisele ja arenevusele vajalikku  tingimusi, aidates lasteasutust niisuguste tingimuste loomises.
 • Tutvuda õppekava- ja lasteaia režiimiga.
 • Saada esmaseid andmeid lasteaia töökorrast. 

Lastevanemate kohustused:

 • Luua tarvilikku tingimusi lapse arengu- ning esmaste teadmiste saamiseks.
 • Järgida lasteaia režiimi ja vajalikke tingimusi laste tervise kaitseks.
 • Lastevanemad võtavad aktiivselt osa rühma elus ning lastevanemate koosolekutes.
 • Lasteaeda astumises lastevanematel on õigus lasteaiale sponsorlust osutada. Selleks on olemas arveldusarve, mis on võimalik teada saada lasteaia raamatupidajast või direktorist.
 • Hea lastevanemate ja õpetajate koostöö soodustab lapse häid arengut ning tugevdab lastel kaitsetunnet.
 • Koostöö on väga oluline asi, kuna lapsevanem tunneb oma last paremini. Ärge kartke abi või nõu paluda õpetajalt, juhatuselt või  hoolekogult.
 • Rääkige probleemist varjamatult. Alati on kergem probleemi lahendada just selle algusel.
 • Kõik vajalik info lasteaia tööst ja elust on lihtne leida meie stendide peal.
 • Tutvuge oma lapse tööga, jälgige tema edusamme, pöörduge tähelepanu sellele, mis võiks paremini teha.
 • Olge kursis lasteaia toimuvate sündmustega.
 • Lasteaia ja perekonna eesmärgiks on vajalikke tingimuste loomine iga lapse individuaalsuse arenguks.