Lasteaia kodukordTallinna Lasteaia Sinilill kodukord
Läbi arutatud ja heaks kiidetud peedinõukogus   24.01.2015 pr  nr 3

Kooskõlastatud hoolekoguga  28.01.2015  pr nr 3

Kinnitatud direktori käskkirjaga   29.01.2015  nr  1/1-3

 

1. Üldosa

1.1 Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

1.2 Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peetakse haridusameti Koolieelsete lasteasutuste laste vastuvõtu taotluste ja lasteasutustes käivate laste infosüsteemis (edaspidi infosüsteem).

1.3 Lapsevanem esitab lasteaia direktori (direktori vastuvõtuaegadel, eelnevalt kokkulepitud ajal või e-posti teel Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse (vorm koduleheküljel ja lasteaias).

1.4 Avalduste ja ettepanekutega on võimalik kirjalikult pöörduda lasteaia direktori ja hoolekogu poole.

1.5 Lapsevanemad saavad tutvuda infoga teadete tahvlil, infomapis ja kodulehel www.sinilill.edu.ee


2. Laste lasteasutusse vastuvõtmine

2.1 Lasteasutusse võetakse vastu Tallinna linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanemate elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Lasteasutuse rühmade komplekteerimine toimub 1.maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

2.2 Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult alates 1.maist viie tööpäeva jooksul.

2.3 Vanemal on kohustus vastava teate saamisel kinnitada koha vastuvõtmine 30.maiks kirjalikult, e-posti teel.

2.4 Direktor komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktseptide alusel 15. augustiks ning kinnitab kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.


 3. Laste lasteasutusest väljaarvamine

3.1 Laste lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.

3.2 Avaldus esitatakse hiljemalt 2 nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

3.3 Avalduse andmete alusel teeb raamatupidamine tasaarvestuse.

3.4 Direktor võib hoolekogu nõusolekul lapse lasteaiast välja arvata, kui vanem ei ole lasteaiatasu maksnud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist.


 4. Lasteaeda tulek ja kojuminek. Laste turvalisus

4.1 Lasteaed on avatud 07.00 - 19.00 / valverühm 18.00 - 19.00.

4.2 Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada päevakavast, seega ootame lapsi hiljemalt kella 8.30, et süüa hommikusööki. Laps tuleb toojal rühma saata ja õpetajale üle anda.

4.3 Lapse jaoks on oluline alustada oma lasteaiapäeva koos kaaslastega, sellepärast tuua laps (kes ei söö hommikusööki) lasteaeda hiljemalt 8.50, enne õppetegevuste algust.

4.4 Lapse lasteaeda toomisel ja viimisel peab auto parkima nii, et ei takistaks väravatest liikumist


4.5 Lapse tulekust lasteaeda peale 9.30 teatab vanem kindlasti rühmaõpetajale hiljemalt sama päeva hommikul (kell 9.30 täpsustab kokk kohalolijate arvu).

4.6 Peale puudumist peab lapsevanem teada andma lapse naasmisest lasteaeda päev varem, et lisada laps sööjate nimekirja.

4.7 Lapsega lasteaiast lahkudes veenduge, et õpetaja on sellest teadlik. Kui lapsevanem ei tule isiklikult lapsele järgi, teavitage sellest õpetajat. Õpetaja võib lapse üle anda vanema poolt volitatud täiskasvanud isikule. Alkoholi- ja narkojoobes isikule last üle ei anta. Kui lapsevanem soovib lapsele järgi tulla enne lõunauinakut, andke sellest õpetajale varakult teada.

4.8 Laste turvalisuse huvides sulgeme alati lasteaia õuevärava.

4.9 Lapsele ei tohi kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt. ravimeid, klaasist esemeid, pisidetaile sisaldavaid mänguasju, militaarse iseloomuga mänguasju jmt.).

4.10 Laste ohutuse huvides ei sõideta lasteaia õuealal rula, jalg- või tõukerattaga, rulluiskudega.

4.11 Viibides oma lapsega lasteaia õuealal tuleb järgida samu reegleid, mis on kehtestatud rühma õpetajate poolt õuesviibimise ajaks.

4.12 Kell 19.00 lasteaed suletakse. Kui lapsele ei ole selleks ajaks lasteaeda järele tuldud, teavitab õpetaja, tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest, politseid kes viib lapse varjupaika.

4.13 Lasteaias tekkinud hädaolukorrad lahendatakse vastavalt „Tallinna Lasteaia Sinilill kriisiolukorra lahendamise plaanile".


5. Lapse tervis

5.1 Lasteaeda võtame vastu terved lapsed. Hoiame oma ja teiste laste tervist. Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ravimeid või toidulisandeid. Õpetajal on keelatud lapsele ravimi manustamine. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke (diabeet, astma) korral määranud lapsele igapäevase ravimi, võib erandjuhul lasteaias anda ravimeid arsti ettekirjutusel, vanema vastutusel ning kirjalikul kokkuleppel lasteaia direktoriga.

5.2 Õpetajat tuleb teavitada lapse erivajadusest (nt allergia, epilepsia ja teisest kroonilistest haigustest). Lapse haigestumisel nakkushaigusesse palume teavitada rühma õpetaja

5.3 Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa ei ole last võimalik jätta, sest sel ajal toimub rühma koristus ja tuulutamine.

5.4 Lasteaias avastatud haigestumisest teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat, kes viib lapse koju. Rühma õpetajal peavad olema lapse kohta tõesed andmed, seepärast tuleb kindlasti teavitada muutunud telefoninumbritest või aadressist

 

6. Lapse riietus ja isiklik hügieen

6.1 Lapse riietus on puhas ja terve (jope lukud). Riided ja jalanõud peavad olema mugavad, mida laps saab ise kergesti selga ja jalga panna.

6.2 Riietuse valikul arvestatakse ilmastikuolusid. Külmal aastaajal tuleb autoga tulijatel arvestada, et lapsel on õuesoleku ajaks vaja nii kindaid kui ka salli.

6.3 Suvel vajab laps õues peakatet.

6.4 Lasteaia liikumistegevuses on lapsed alates 4-eluaastast ühtses spordiriietuses

6.5 Lasteaia basseini külastamiseks on lastel kaasas rätik, , kummist ujumismüts, ujumisriided.

6.6 Sõimelapsel on kapis mähkmed.

6.7 Toas on vajalikud vahetusriided. Toajalatsid on libisemiskindlad ja püsivad kindlalt jalas.

6.8 Lapse riietekapis on: kamm, õueriided, vahetuspesu, taskurätipakk (õueminekuks).7. Õppe- ja kasvatustöö. Koostöö lastevanematega

7.1 Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavast. Lastevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, tegevuskava ja õppekavaga.

7.2 Laste kõige tähtsamaks tegevuseks on mäng ning mängu kaudu õppimine.

7.3 Tegevused toimuvad üldjuhul iga rühma tegevuskava alusel. Lasteaias on igal nädalal kõikides rühmades läbiv teema. Ülevaadet jooksva nädala töö kohta on võimalik saada rühma stendilt ja õpetajatelt.

7.4 Õppetegevused ei pea tingimata toimuma rühmaruumis, vaid võivad toimuda õues, pargis, muuseumis ja mujal õpetajate poolt planeeritud õppetegevuste läbiviimiseks paikades.

7.5 Laste saali huviringi viimise ja sealt toomise eest vastutavad huviringide õpetajad, tehes koostööd õpetaja abi või teiste õpetajatega. Õpetajad selgitavad lastele huviringi viimise ja sealt toomise korda.

7.6 Lapsel on väga oluline näha pidudel oma lähedasi, sellepärast peaks igal peol olema mõni pereliige.

7.7 Õppekava läbinud laps saab lasteaiast koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

7.8 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

7.9 Lapsevanemal on alati võimalus küsimuste, probleemide või ettepanekute tekkimisel pöörduda abi saamiseks õpetajate või juhtkonna poole.

7.10 Lasteaia kollektiiv ootab lastevanemate ettepanekuid ja aktiivset osavõttu lasteaia ja rühma tegevustest.


8. Ujumine

8.1 Lasteaias on ujula. Lapsed käivad ujulas aiarühmades alates 3. eluaastast liikumistegevuse raames, 3 eluaastast  1 kord nädalas, alates 4 eluaastast  - 2 korda nädalas

8.2 Lasteaia ujula kasutamise periood on 7 kuud: 1.oktobrist kuni 30.aprilini

8.3 Kõik vanemad tasuvad ujumisperioodil kõrgemat kohatasu 57,34 eurot kuus, isegi kui laps ei kasuta ajutiselt haigutamise tõttu basseini.

8.4 Ujula kasutamise eest ei võeta tasu kui:

o ujula on suletud (rohkem kui 2 nädalat)

o ujula on remondis

o lapsel on basseini kasutamine kogu õppeaasta jooksul tervislikel põhjustel, arstitõendi alusel, keelatud.


9. Laseaia tasu maksmine

9.1 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja alusel on lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus 57,34 . Vanemate poolt kaetava osa ühe lapse kohta, kelle laps kasutab ujulat, on 62,98 eurot.

9.2 Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse (avalduse vormi saab direktorilt).

9.3 Toiduraha maksumus: sõimerühmas 1,73 € päevas; aiarühmas 1,92€ päevas. Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

9.4 Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna Rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 euro. (Tallinna Linnavolikogu määrus nr. 13; 07.02.02). (andmete õigust kinnitab sotsiaalhoolekande osakond).

9.5 Taotlus vaadatakse läbi hoolekogu poolt.

9.6 Lasteaia tasu arve saadab Tallinna Haridusamet vanemate poolt esitatud e-posti aadressidele.

9.7 Lasteaia arved tuleb tasuda õigeaegselt, vastavalt arvel märgitud kuupäevaks.


10. Mänguasjad ja maiustused

10.1 Laps võib lasteaeda kaasa võtta mänguasja, raamatu või kaisulooma tingimusel, et lapsevanem ei esita pretensioone eseme katki- või kaotsimineku korral. Hea tava on, et laps lubab teistel oma kaasavõetud asjadega mängida.

10.2 Lapsevanem võib lapsele harva panna kaasa maiustusi, kuid kindlasti niipalju, et jaguks kõigile rühma lastele.

10.3 Laste sünnipäevi tähistatakse rühmasiseselt vastavalt väljakujunenud tavadele. Täpsemat infot saate rühmaõpetajatelt.